ICE Agency Serious Work for Serious People

Zekerheid

Zekerheid

ICE Agency werkt volgens de normen van de ABU, NEN 4400-1, SNA, VCU, Certified Flexhome, RIV, RIA en ECABO. Het staat natuurlijk leuk al die certificeringen maar waar staat het nou eigenlijk voor? Graag scheppen we wat duidelijkheid in het bos der erkeningen

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 370 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Samen realiseren de ABU-leden per jaar meer dan 286 miljoen uitzenduren, waarmee zij niet alleen honderdduizenden uitzendkrachten aan werk en werkervaring helpen, maar ook duizenden ondernemingen helpen aan flexibele arbeidskrachten.
Belangrijk is dat de ABU ook zorgt dat haar leden gecontroleerd wordt op het naleven van de ABU-cao!
De 370 ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is.

De NEN 4400-1 is een onafhankelijk keurmerk voor arbeidsbemiddelaars die onder toezicht staat van de Stichting Normering van de Arbeid en heeft daarmee de rol overgenomen van de bekende stichtingen RIA, RIV, SFT, SVU en VRO.
SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van uitzendorganisaties die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Steeds meer opdrachtgevers (en opdrachtnemers) onderkennen de toegevoegde waarde van VCA/VCU-certificering. Een toenemend aantal bedrijven gaat dan ook het certificatietraject in. Certificeren vraagt vaak flinke inspanningen van een bedrijf. Het totale VGM-beheersysteem wordt doorgelicht. Alleen al daarom, maar ook om de effectiviteit van VCA/VCU als controle-instrument te waarborgen, is het van groot belang om alleen dan certificering van een opdrachtnemer te eisen als er echt sprake is van risicovolle werkzaamheden in de zin van VCA/VCU.

Certified Flex Home. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hebben samen de sticker Certified Flex Home ontwikkeld. Doel van de sticker is gemeenten, omwonenden, brandweer, controlerende instellingen én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet. Voor certificering wordt er gekeken naar: degelijke huisvesting, beschikbare m2 leefruimte per persoon, voorzieningen, brandveiligheid en informatievoorziening tav hulpdiensten. Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen door leden op de juiste wijze worden toegepast. Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen zij op hun huisvestingslocaties de sticker Certified Flex Home voeren.

RIV is het Register voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie. V
oor werkgevers en werknemers is het belangrijk, dat voor flexibele arbeidskrachten dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als voor personeel in vaste dienst. Ook inleenbedrijven of uitzendbureaus moeten zich namelijk houden aan de wet en de geldende CAO. Daarom is in het voorjaar 2002 het ‘convenant flexibele arbeid vleessector’ ondertekend. Bedrijven in onze sector werken alleen met opdrachtnemers die hebben verklaard zich aan al deze afspraken te houden. Daarnaast is samen met het LTO, de uitzendbranche en de Ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samengewerkt bij het in 2007 tot stand komen van een Nederlandse Norm voor flexibele arbeid, de NEN 4400. In de CAO Vleessector en de CAO Vleeswarenindustrie is overeengekomen dat Opdrachtgevers uitsluitend dan de daarin opgenomen verplichtingen nakomen, indien zij gebruik maken van gecertificeerde opdrachtnemers die ingeschreven staan in het register http://www.normeringarbeid.nl/. onder sector "vlees". In de praktijk betekent dit dat opdrachtnemers regelmatig gecontroleerd worden op toepassing van regelgeving en afdracht van belastingen en sociale- en pensioenpremies. In het Register http://www.normeringarbeid.nl/ staan alle gecertificeerde ondernemingen vermeld. Zo weten de opdrachtgevers en opdrachtnemers wat voor vlees ze in de kuip hebben.

RIA staat voor Register Inleenarbeid Agrarisch. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van de NEN 4400-01 en 4400-02 norm. Daarnaast is de Stichting Normering Arbeid opgezet. Deze stichting beheert de NEN 4400 normen en communiceert over certificering van uitzendorganisaties met politiek, pers, uitzendorganisaties en inleners. Hiermee is een lang gekoesterde wens van veel partijen in vervulling gegaan: Eén norm voor uitzendorganisaties. En één lijst met gecertificeerde uitzendbureaus voor alle sectoren. Daarmee is de RIA norm en het Register Inleenarbeid Agrarisch in de huidige vorm overbodig geworden. LTO Nederland heeft besloten de website www.kiesria.nl niet meer bij te houden. Op de site van de Stichting Normering Arbeid vindt u alle gecertificeerde uitzendbureaus, inclusief de "oude" RIA bedrijven. U kunt in het register selecteren op bedrijven die gespecialiseerd zijn in de land- en tuinbouw.
LTO Nederland is en blijft actief bij de Stichting Normering Arbeid en ondersteunt daarmee blijvend het certificeren van bonafide uitzendbureaus. Daarmee ondersteunt LTO Nederland blijvend de inleners van gecertificeerde bureaus.

ECABO is het ‘kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven' voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen en heeft als doel beroepsonderwijs optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Om dat te realiseren houdt de Ecabo zich onder andere bezig met de zorg voor voldoende aanbod van goede praktijkleerplaatsen bij het bedrijfsleven. Hierbij is praktijkleren de norm. Levensechte werksituaties zijn de beste leerschool voor de arbeidsmarkt. Om leerlingen op te kunnen leiden, dient ECABO het betrokken bedrijf te erkennen als leerbedrijf. Zo wordt geborgd dat het bedrijf laat zien dat het in staat is tot het opleiden van leerlingen. Via het bedrijvenregister van ECABO kunt u zien of een organisatie erkenningen heeft voor stagiairs binnen de ECABO-sectoren.

Achtergrond en visie

Media

Serious Work for Serious People